Author Archives: admin

Behov av ökad plantskogsskötsel på det södra området

  Under höstens fältrevision granskades tiotals företag, entreprenörer och skogsobjekt på det södra PEFC-området. I samband med de externa granskningarna framkom brister i sättet att genomföra skogscertifieringen (PEFC FI 1001: 2014). På området uppdagades entreprenörer som inte förbundit sig att följa certifieringens krav. Företag och entreprenörer måste förbinda sig till PEFC-certifieringen, då de arbetar i […]

Tre nya certifikat beviljade

Inspecta Sertifiointi Oy har beviljat nya certifikat för det södra, det västra och det norra PEFC-gruppcertifieringsområdet. I samband med de nya certifikaten ändrades också certifikatsnumren. De nya numren är: Södra PEFC-gruppcertifieringsområdet 9527-02 Västra PEFC-gruppcertifieringsområdet 9529-02 Norra PEFC-gruppcertifieringsområdet 9530-02 Alla PEFC-gruppcertifieringsområden har fått certifikat enligt de nya PEFC FI 2014 kriterierna. Certifikaten påvisar att den skogliga […]

Vid anskaffning av skogsarbetstjänster följs god praxis

I PEFC-skogscertifieringen krävs att man vid anskaffning av skogsarbetstjänster följer god praxis (PEFC FI 1002:2014, kriterium 24). God anskaffningspraxis är betalning av skatter, socialskydds- och arbetspensionsavgifter, följandet av arbets- och sociallagstiftning, kollektivavtal samt lagstiftning som gäller utländsk arbetskraft. Beställaren skall utreda Beställaren bör ha dokument som visar att utredningar har gjorts i enlighet med beställaransvarslagen. […]

Kända livsmiljöer för hotade arter bevaras

Genom PEFC-skogscertifieringen tryggas kända livsmiljöer för hotade arter vid skogsbruksåtgärder (kriterium 12). Skogs- och miljöbranschens aktörer har tillsammans kommit överens om en verksamhetsmodell som beaktar hotade arter. Verksamhetsmodellens mål År 2010 utarbetades en verksamhetsmodell inriktad för skogsfackmän och studeranden inom projektet Uhanalaisten lajien turvaaminen metsätaloudessa som gäller bevarandet av hotade arter vid skogsbruksåtgärder. För verkställandet […]

PEFC kräver ett tryggt och högklassigt arbete

Ett centralt element i PEFC-certifieringen är att säkerställa arbetstagarnas förutsättningar att utföra ett tryggt och högklassigt arbete. Dessa faktorer omnämns i vår lagstiftning och i PEFC-certifieringens kriterium 22. I samband med revisionen av den regionala PEFC-gruppcertifieringen 2016 framkom brister inom alla fem geografiska områden gällande detta kriterium. Anmärkningarna gällde bl.a. brister i kunskapen angående första […]